top of page

REKKAI - WINGS

Global Online  
Poetry / Story Writing Contest
கதை / கவிதைப் போட்டி
In English and Tamil

Akshay S - India

Entry No: 

402

தமிழ் கவிதை (Tamil Kavidhai)

மகாலட்சுமி

கண் விழியால் தேடபட்டு ...
மன மொழியால் பாடப்பட்டு ...
அழகெனும் அழகிக்கு அழகானவளே....
யாரடி நீ.... பிரியமானவளே....
சூரியபகவான் கண் விழியில் ...
காதலாய் மலர்ந்த
பிரம்மனின் தவம் தாங்கிய ...
ஆயிரம் இதழாக விரிந்த தாமரை பூவோ...
யாரடி நீ ...தோழி...
இருளின் பூங்காவில்...
குளிர் மிக்க வெண்ணிலாவின் மடியில்...
காதலின் தடாகத்தில் ...
பனியாய் பொழியும் ஆம்பல் பூவோ...
யாரடி நீ..அழகி....
கார்முகில் வண்ணன் தன் ...
கார்குழலின்  இசையாய் கலர்ந்த...
கண்ணனின் காதலி ராதையோ...
யாரடி நீ .....தேவதையே...
உன் கை தொட்ட இலைகள் ...
பூவிதழ்கள் ஆகவே...
உன் கால் பட்ட பாலை வனங்கள்...
புகழ்மிக்க பூவனங்கள் ஆகவே...
நீ மறைத்த சூரிய ஒளி...
காரிருள் ஆகவே...
நீ சொன்ன வார்த்தைகள்...
வேத வாக்கியங்கள் ஆகவே...
யாரடி நீ ....மலர்கொடியே...

Entry No: 

422

English Poetry

Cup and Couples

We in three, but we are one.
One and One , me too One.
One and me, we are one.
We grown together.
From the breath, till the birth.
You kissed me on my Sunrise.
You hugged me on my Sunset.
I felt the Soul of Music with you.
I touched the depth of Lyrics with you.
I smelt the fragrance of Air with you.
I kissed the lips of  raindrops with you.
I softened the cheeks of snowfalls with you.
I understood the truth of Life with you.
I revealed myself with you.
One and me; My Loneliness and Me.
Me and my Queen, we will be one .
One and me, we will one.
Raised me on my depression.
Dissolved me on my hunger.
Relaxed me on my tears .
Reflected me on my raindrop.
Consoled me on my problems.
Resolved me on my headache
One and me ; A Cup of Tea.

Entry No: 

403

English Story

Who Are You

Bangalore....The city of dreams.... The city of wealth..The city of living happiness....The city of friendship...
The city of opportunities.. Where your dreams come true...

The winds of Bangalore has a story... A story of thrilling moments....A story of desiring dreams.... A story of strange happenings... A story that changed the life of many people.....

  Adolescence....The time of extreme energy.. Thought of tasting everything....They also tasted....The things that is beyond to our logical brain....

St. Antony College.... A college with an excellent history of 150 years.... A platform that created many IAS officers, Writers , Business tycoons etc....

Gang...is a common finding in every college... Juniors gang.... Seniors gang...
Girls gang.... Boys gang... Toppers gang...
Floppers gang....And some ....Mental gangs  too...

Among those mental gangs....One gang is famous all over the college..... Final year B.A English gang...But famous in the name.... “ Five Fingers"....

Karishma, Christina, Richard, Dev, Adam John......This makes the Five Fingers gang...

Karishma was a slim beauty. She is always conscious about her beauty, which made her a dream girl for many boys. But she just shown her arrogant filled ignorance by just replacing her long ,straight, browny hair to the back side of her body with her right hand and a zigzag movement of, reddish lips....

Dayana... a chubby and childish girl.. Whatever she does...it will be cute...but only to her, not for others....She is not concerned about her beauty, as she is already beautiful...But opposite to Karishma , she is healthy conscious... All she concerned about was her food... Nobody can see her without a snack packet in her hands...And her mouth is always doing an overtime duty of grinding all variety of foods... Except in sleep...

Dev , the Charlie Chaplin of the gang....He was the one who made everyone to laugh with his silly jocks and jestures...He had always maintained a contrast smile in his face... which makes him more attractive...
Overall , he is a funny guy.....

Krishna ... A gymnastic tycoon... His first and foremost preference is his body... He is always in workout to made himself as a mister India. Also, his fit, six pack body made him as a dream boy for many girls...

Every gang has a leader.... The one who guides his gang members in critical situation .... The one who's word is a final word to the gang... Here, that gang leader is ... Adam John...a tall, smart and an attractive handsome. He was always wanted to do something big.... which made him to show his excellency in studies and in all other extracurricular activities... The blacky round specs on the upper curved edge of his nose had given him a genius look. His pretty cute ,sweet , childish face and candy coated words made him as a crush for many girls in that college.....

But , the God had given a curse to Adam of spending his childhood in an orphanage...

Infact, it was the only thing that ran through Adam's mind in the form of a distress...

Adam was always dreamt of becoming a great writer. In every midnight, he sat before his table with his book and pen to write an extraordinary story... But the goddess of imagination didn't blessed him....

Everyday, he stood before Jesus in his orphanage with a prayer of making his dream to be true.....

But , the Almighty had a strange, weird , fearfull pathway to his dream....

3rd October 2018......

Adam sat before his table with a ball point pen and some papers ... It is his daily routine ....to write a different kind of tale...that no one didn't wrote till now....

But his mind and the papers remained to be blank .....

He fell asleep with his depressed and tensed mind.....

Midnight 3 AM....

“  A man was attacked by an unfaltering blows with an hammer by a few people.... That man was totally bathed in a pool of blood.... His last breath slowly downed....The terrible shaking of his legs suddenly stopped...He had died... Those men slowly lift him and they threw him in an already digged pit in a vast area of grass land..... And they put the surrounding mud into that pit and make it as a unknown graveyard for that dead man... They flattened the soil projection using their legs... Slowly, they moved away from there... The fearful silence of darkness spread l over there...  A black dog barked from a unseen location in the wild darkness... The flowing blows of wind made an horrible atmosphere... Suddenly....”

Tring.... Tring.... Tring.....

Adam waked up with a jerky movement from his bed by hearing the disturbing sound of alarm clock.... Morning 7.30 AM...
He switched off the alarm... He was totally wet by the droplets of sweat... He understood that horrible incident he had seen was a dream.... But ...he couldn't forget those faces in that dream... Those faces were completely strange to him... That dead man...Those killers... Everything was strange.... But every faces deeply pasted in Adam's mind... He couldn't give a justified reason to his mind for that dream..
Suddenly he had strucked by an idea....Of writing an investigative thriller story....

Atlast he got an idea.... The entry pass to his dream....

4th October 2018.....

After completing the classes, he reached his room.... After praying to Jesus, he took his pen and papers .... In idea of creating a thrilling crime investigation story.... But suddenly he had strucked by the last night dream.... The face of that dead man...those killers....Haunted him horribly throughout his mind... So he drew out those faces in the white paper with his dark graphite pencil.... He was astonished of himself that each and every face come out very perfectly like an original one... He had never
seen before that his drawings coming out very well in such a manner..... He sensed some invisible presence with him.... Atlast he drew out all the faces ....

He took out his bicycle and reached the Marvel Park .... The daily meeting place of his gang....

His gang members are already waiting for him.....

When Adam arrived , Karishma laughed at him and said, “ Hey Adam, are you out of your mind?? During the class hours, you always carried the books in your hands and tortured even us to study....Even after finishing the class, you are carrying some pieces of paper to the park too... What ya??"

All others laughed in a Chorus voice..

Adam smiled gently... And gave those drawings to his friends .... By making his face a little bit serious, he said, “ Look guys... These are the pictures of some people that I had seen yesterday night in dream.... I saw that these people killing a man and burying him in a grassy ground...I want you too guys to find these people are really existing or not..."

" Were you want us to conduct an identification parade for these people?" Dev laughed at himself after passing this silly joke...

Others stared at him...He slowly downed his noisy laughter....

Adam busted, “ Hey guys, I am damn serious..."

The friends agreed to his need and everyone shared those pictures .. And began their investigation.... By spitting into different directions...both in their plans and investigation...

The real story begins....

31 October 2018...

It was an holiday. Adam was roaming in his room in thinking of how to begin the story. But that dream, still haunts him.... Suddenly, he struck up with an idea.  He decided to portrait the main character as a business tycoon named as Surya Narayana Varma... the found of VNS group of companies... He started to write the story... Gradually, he wrote the story with an unfaltering flow like he already knew that story. Even Adam wondered himself in his flow of writing. He felt that someone was telling the story to his mind. At that time, he felt a different kind of invisible presence. Suddenly, he stopped the writing. When he looked at the papers, he almost completed the beginning part of the story . He astonished to himself at how did he wrote the beginning in such a short span of time. When he run through the beginning, he found that he wrote even the address of the company. Suddenly, his attention turned towards his book shelf. The edge of the cover page of a weekly magazine was moving in spreading wind of his ceiling fan. He felt like that the magazine was calling him to have a look on it. He moved his legs towards the direction of the shelf. He took out the magazine and had a look on its cover page. A striking of shock passed through his face and mind. To his wonder, the face on the cover page was exactly the same face that he had seen in his dream. He gone through the inner of the magazine for his details. He couldn't understand what was happening. To his surprise, the facts in the magazine and the the beginning he wrote was the same. He surprised to the core. ...

He totally felt blank...

Fear and doubt spread in his mind just like a wild fire...He ran to the priest in the orphanage who was like a guardian and guide for Adam. Adam said to the priest about his haunting dream and the strange happenings after it....

After hearing carefully, the Priest smiled gently. With a lovely hug, he said to Adam,“ Adam, don't worry. Don't be afraid about what was happening for you. Actually, this is not a ghost or evil spirit. It is a human soul that is seeking your help to find the reason and responsible for his death. The incident that you had seen in your dream was a true incident”.

Adam exclaimed,“ Father, but why it selected me?"

Father answered, " Because you are chosen by the Almighty to help that soul. So, go and help him. Only you can solve this puzzle . Let that soul Rest In Peace . Go my dear son. May God bless you".

His guardian' s words gave a new confidence to Adam.... He began to travel in a new path..

2nd November 2018....

He reached the Police station, to gather some information about Surya Narayana Varma and his current status. To his surprise, there was already one person who is talking about Surya Narayana Varma to the Commissioner of Police. Adam silently hid behind the door to see who is that. Adding more to his shocking surprise, he was a person in one of his dreamy drawings. After his departure, Adam asked about him to the Commissioner.

Commissioner said,“ He is the brother in law of Surya Narayana Varma. His name is Vinay Varma."

“ Why did he came here? Is there any complaints about Surya Narayana Varma?"
Adam asked curiously.

Commissioner answered in a rough manner, “ He came here to give a complaint that Surya Narayana Varma was missing for the past 40 days. Last time, he went to attend a board meeting to Mumbai. After that he didn't came."

Adam became more curious. His different dimensions of doubts began to join like a Rubix Cube.

After reaching the room, Adam roamed around in thinking of the next part of his story. Suddenly, a flash memory of commissioners words came to his mind. That man, Vinay Varma, stucked up in Adam's mind. He asked to himself, “ Is Vinay Varma related to Surya Narayana Varma's missing? Did he really murdered?”

Thousands of questions puzzled in his mind. Suddenly, he got up with an idea for the next part of the story. He had that same experience like in the beginning when he was writing the next part.

After finishing that middle part,  Adam just gone through the content. It simply said that exactly before 2 weeks of Surya's missing, Vinay and Surya had a quarrel about the ownership of the company. On the basis of that, Surya had given a complaint against Vinay.

“ Was this right?  Better to ask to Dev. His father is the City Police Commisioner. So he can help me out. ". Adam said to himself.

Adam called Dev and conveyed his request to help him. Dev agreed to do the help. After some time, Dev called Adam and said,“ Dude, what you said is right. Exactly 2 months before, Surya had given a complaint against Vinay to my dad."

Adam confirmed his doubts. The first side of the Rubix Cube was solved . Vinay Varma had related in some way to Surya's murder.

The mystery begins to be solve....

10th November 2018...

Reddish evening. The time of hand overing the lighting duty from the Sun to Moon.... All the members of Five Fingers gang had joined at the Marvel Park. Adam asked curiously, to his friends," Guys , what about your investigation? Did you made any results?"...

All of them said in a Chorus voice, “ Yes dude"..

Dev said,“  The man in this drawing is Vinay Varma. Brother in law of Surya Narayana Varma. Previously, he was the productive head in VNS company. Now he is the Managing head."

" What about others?"...

Karishma answered," Others are lower class working employees in that company. Now , they are in the personal team of Vinay Varma"..

Adam guessed, “ Now everything is clear. Vinay Varma had murdered Surya for the ownership of his company. Those employees helped him that murder. So that, they are paid with higher posts".

Adam concluded, “ Vinay Varma was the
murderer of Surya Narayana Varma".

At that night, he had seen the same dream again, but with a new character. A female character. But he didn't recognise the face of that woman. But now, he understood the place of that underlying truth....

Another mystery to be solved....

The final mystery..

11th November 2018...

Adam ringed to Dev and asked, “ Currently, who is the Chairperson of VNS group of companies?"

Dev' s answer concluded the mystery of  Surya Narayana Varma...

Adam prepared the final climax of his story.....The real, untold story...

25th December 2018...
Adam had completed the printing works of his first and foremost book. He was  waiting for the launching event of his book. With the help of his Principal, he had invited the Commisioner of Police, DGP, a leading advocate and a famous writer to the event. And as the chief guest, he invited a major personality . Shakuntla Varma, wife of Surya Narayana Varma , the chairperson of VNS group of companies....

The launching event had beginned...

One by one, each and every one of the guests came to the stage and conveyed their wished to Adam....

Shakuntla Varma officially inaugurated the event by receiving the first copy of the book...

The book was titled as , “ Who Are You?"

Now, Adam came to the stage. He prepared himself and said, ” Thanks to each and everyone for making this launching event as a great success. As all you know,this is my first book. While writing this book, I had passed through many strange experience, which you don't believe. Now I am here to say a brief summary about the story. "

Adam began to told the story. At first, Shakuntla Varma excited to hear the tale. But as the story moving on, her facial expression began to change. Gradually, she became tensed. And she doesn't able to move from there...

Finally, Adam concluded...“  I know that everyone is eagerly waiting for the climax. But, before saying that, let me tell you one thing. If I tell you guys that this is a real happened story, will you believe it?"

Audience began to murmur with a shock...

Adam continued, “ What I told you was right. This is a real story. This is the real story related to the missing of Surya Narayana Varma, the founder of VNS group of companies. He was murdered"....

 
Everyone's face exclaimed with  a surprising shock...

Adam concluded,“ Do you know who is the murderer? It is our honorable chief guest, Shakuntla Varma, Surya Narayana Varma' s wife. "

Shakuntla Varma busted out of angry,“  What nonsense you are saying? Do you have any evidence to prove this?"..

Adam said, ” Yes Mam,. I can prove it. I know where did you buried his body and who and all were involved in this murder."
 
Shakuntla Varma exclaimed...

Adam said to the police commissioner about the location and persons involved. On the basis of that information, they arrested Vinay Varma and interrogated. At first he didn't answered to anyone. But after continuous interrogation, he said what had happened to Surya and who said to do it. He told the name of Shakuntla Varma.


Commissioner questioned Shakuntla. At last, she confessed,“ I had always dreamt to become the ruler of his business empire. For that only , I married him. But Surya didn't allowed me to enter into his business. He just kept me as an uselsss house wife. I can't tolerate it. So with the help of my brother , I killed him. "

Atlast, the mystery was revealed...

15th January 2019...

Night 3AM.... Adam was keeping his book on his hands. On the TV, he saw the arrest of Shakuntla Varma and Vinay Varma as a flash news. He smiled with a feeling of satisfaction. For what purpose God had selected him, he fullfiled it perfectly. He turn over the last page of the book .... It was kept blank... Suddenly, he noticed some letters appearing in that blank page in reddish blood color...

Gradually , two words formed...

He read it,

“ Thank You".......

bottom of page